Economische ontwikkeling
In 2017 zijn de implementatie van de Visie werklocaties FoodValley, de retailvisie en het verder uitvoeren van het IABW (Integrale Aanpak Bedrijventerreinen en Werklocaties) van invloed op de uitvoering van het programma. Ontwikkeling van nieuw bedrijventerrein wordt direct beïnvloed door de visie Werklocaties. Ook de verkoop van bedrijventerrein wordt hierdoor beïnvloed. De acties uit het programma Levendig centrum hebben hun weerslag op de detailhandel in het centrum van Ede. Nieuwe concepten worden ontwikkeld die een aantrekkingskracht op de consument gaan hebben en tevens inspelen op trends zoals toename van de winkelleegstand. Ontwikkelingen en start van realisering van het WFC en de uitvoering van de programma's Food en Kennis-as zijn belangrijk voor de economische groei van Ede.

Als trekker van de arbeidsmarktregio FoodValley wordt vanuit Ede in 2017 stevig ingezet op het verder doorontwikkelen van het werkgeversservicepunt Regio FoodValley en het verstevigen van de triple helix samenwerking in het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De start van het Kenniscentrum Leren en Werken is hier onderdeel van.

De provinciale Gebiedsopgave Veluwe bepaalt mede de koers voor natuur, erfgoed, toerisme en recreatie in de jaren 2016 tot en met 2020. De projecten die daar uit voortvloeien moeten bijdragen aan de centrale doelstelling van de Gebiedsopgave: de Veluwe op één als binnenlandse vakantiebestemming. De projecten op de Veluwe-agenda zullen mede bepalen hoe de inzet van onze specialisten en adviseurs op de genoemde onderwerpen er in de komende jaren uit gaat zien. Het project Vitale vakantieparken blijft een belangrijk project waarin samen met de ondernemers wordt gewerkt aan het verbeteren van de toeristische verblijfsmogelijkheden. In 2017 is met ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners een Visie op Recreatie opgesteld voor de gemeente Ede.