Gemeenschappelijke regelingen

Permar WS
De taken die Permar WS voor de gemeente Ede uitvoert, worden vanaf 1-1-2018 ondergebracht in de nieuw opgerichte organisatie Werkkracht Ede BV. Formeel zal Permar WS in 2018 nog bestaan voor de afwikkeling van de liquidatie.

* Cijfers zijn ontleend aan het jaarverslag 2017

* Cijfers zijn ontleend aan de begroting 2018

Omgevingsdienst de Vallei
De Omgevingsdienst de ValleI (Oddv) voert sinds 1 april 2013 de taken uit op het gebied van vergunningverlening,toezicht en handhaving (VTH) in de fysieke leefomgeving. Deze gemeenschappelijke regeling betreft eensamenwerking van de provincie Gelderland en de volgende gemeenten: Ede, Barneveld, Nijkerk, Wageningenen Scherpenzeel (de opdrachtgevers). De 7 omgevingsdiensten in Gelderland vormen samen het 'Gelders Stelsel' en werken daarin samen. Binnen de OddV werken de partners samen aan harmonisering van de uitvoering om een gelijk speelveld te creëren voor de burgers en bedrijven binnen het werkgebied.

* Cijfers zijn ontleend aan de begroting 2018

Regio Foodvalley
De gemeenschappelijke regeling Regio FoodValley is een samenwerkingsverband van acht gemeenten. De regio concentreert zich op economie, werkgelegenheid, voedsel, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en mobiliteit. De strategische hoofdopgaven van de regio zijn geformuleerd in de strategische agenda 2015-2019 met de titel 'van denken naar doen'. De strategische agenda is vertaald naar een uitvoeringsprogramma met vijf werkprogramma’s. Ten tijde van het opstellen van de rekening zijn 27 gezamenlijke projecten opgenomen in de uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda bevat ook een Triple-Helix-agenda. Overheid, onderwijs en ondernemers werken samen aan de realisatie van de strategische opgaven. Het regiokantoor richt zich op de bestuurlijk en beleidsmatige ondersteuning van de Triple Helix en de intergemeentelijke samenwerking. De uitvoering van projecten gebeurt ten laste van de begrotingen van de aangesloten partners. Uitzondering daarop zijn projecten in het kader van marketing van de regio en de verantwoordelijkheid voor regiotaxi Valleihopper.

* cijfers zijn ontleend aan een tussentijdse rapportage.

Regio de Vallei
De gemeenschappelijke regeling Regio de Vallei is een samenwerkingsverband van vijf gemeenten. De regeling richt zich op de verwerking van huishoudelijk afval. Regio de Vallei is aandeelhouder van de ARN en heeft met de ARN een aanlevercontract tot 1 april 2020. Binnen de samenwerking is een proces gestart waarin het aanlevercontract en aandeelhouderschap van ARN worden heroverwogen.

* cijfers zijn ontleend aan de concept jaarrekening 2017.