Financiën

Digitale ontsluiting van de P&C-cyclus
Met ingang van de Programmabegroting 2018-2021 zijn de P&C-producten ook digitaal beschikbaar via het internet (pencportal.ede.nl). Dit betekent ontsluiten via de website, waardoor documenten dynamischer en interactiever zijn. Eerder waren dit statische documenten (PDF). Hierdoor is toegankelijkheid en inzichtelijkheid voor het bestuur en de burger verbeterd. Met terugwerkende kracht zijn ook Programmabegroting 2017-2020 en de Perspectiefnota 2018-2021 digitaal beschikbaar, zodat alle P&C-producten in de nieuwe programmastructuur digitaal beschikbaar zijn.

Stuur- en managementinformatie
De kwaliteit van administratie en systemen zijn verbeterd. Hierdoor ontstaat een basis om goede stuur- en managementinformatie te ontwikkelen. Het inzicht van de organisatie in de processen wordt verhoogd en er kan beter gestuurd worden op het realiseren van de gewenste resultaten. In 2017 zijn kaders zoals de Financiële verordening, Nota Treasury, Verordening leningen en garanties, Nota Onderhoud Kapitaalgoederen en Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen geactualiseerd. In 2018 volgen Nota Netwerkpartijen (voorheen verbonden partijen) en Nota Lokale Heffingen.

Overhead
Als gevolg van de vernieuwing van de Besluit Begroten Verantwoorden (BBV) zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd in de begroting 2017. Een belangrijke wijziging is het niet langer verwerken van de overhead in een integrale kostprijs. De overhead wordt vanaf nu afzonderlijk opgenomen op de productgroep Algemene Middelen van programma Bestuur en Organisatie.

Onderstaande tabel laat de begrote en gerealiseerde totale overhead in 2017 zien.

bedragen x € 1.000

Omschrijving 

Begroting

Realisatie

Totaal geraamde overhead

31.909

36.711

Doorbelasting aan Grondexploitaties en Investeringswerken

-2.970

-2.920

Netto Overhead

28.939

33.791

Onderstaande tabel laat de begrote en gerealiseerde lasten van bedrijfsvoering voor 2017 zien.

bedragen x € 1.000

 Omschrijving

Begroting

Realisatie

Loonkosten

54.738

51.633

Automatiseringskosten

3.884

3.113

Huisvestingskosten

4.312

4.598