Auditing

Voor het jaar 2016 hebben we een goedkeurende accountantsverklaring gekregen, na een verklaring met beperking bij de Jaarrekening 2015. Op basis van ervaringen van controles over de jaren 2015 en 2016 hebben we ter verbetering van het proces wijzigingen aangebracht in de aanpak van onze controles. Dit doet een groot appel op de inzet kwaliteit van de auditfunctie. De accountant heeft in zijn rapport van bevindingen aangegeven dat deze kwaliteit aanscherping behoeft. Daarnaast is in 2017 een auditplan opgesteld in het kader van de in 2018 uit te voeren doelmatigheidsonderzoeken (art. 213a). Uw raad heeft via een amendement extra middelen (€ 2 ton) beschikbaar gesteld voor onderzoeken. Hiervoor zijn in 2017 onderzoeken uitgevoerd op terrein van ICT, Legal Audit en ENSIA (totaal € 65.000). Het restantbudget zal doorlopen voor onderzoeken in 2018.

Privacy- en security
In 2017 is gewerkt aan de opdracht om op weg naar 2018 handen en voeten te geven aan het wettelijk verplicht privacybeleid (gegevensbescherming) en securitybeleid (beveiligingsbeleid). We hebben privacybeleid opgesteld en inzicht gecreëerd in alle verwerkingen van persoonsgegevens en processen met verandertrajecten. Op 25 mei 2018 treedt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking.