Wat willen we bereiken?

Maatwerkvoorziening
Doel

Zoveel mogelijk inwoners in Ede hebben regie over hun eigen leven en worden indien nodig op maat ondersteund en begeleid.

Subdoelen

  • Meer inwoners doen mee in de samenleving en wonen zo lang mogelijk zelfstandig.
  • Zoveel mogelijk passend bij de ondersteuningsbehoefte van inwoners is er professionele ondersteuning op maat in verbinding met informele vormen van ondersteuning.
  • Waar mogelijk verminderen wij de professionele inzet en vervangen we deze door ondersteuning en begeleiding vanuit het eigen sociaal netwerk en/of vanuit informele vormen van ondersteuning, waarbij de kwaliteit gewaarborgd blijft.
  • Meer kwetsbare inwoners blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen, al dan niet met ambulante begeleiding, of stromen duurzaam uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen.
  • Jeugdigen worden adequaat ondersteund bij het veilig opgroeien tot zelfredzame burgers.
  • Vervoer (van leerlingen en van cliënten) is meer afgestemd op de mate van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen.
  • Meer inwoners met een laag inkomen zijn in staat om deel te nemen aan de samenleving.
  • Meer inwoners zijn schuldenvrij.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Maatwerkvoorziening

afgerond

ligt op schema

vraagt aandacht

1.

Het evalueren en zonodig herinrichten van de sociale infrastructuur, waaronder de Sociaal Teams. Daarvoor wordt het model van inhuur van professionals in de Sociaal Teams via de moederorganisaties heroverwogen.

2.

Het uitvoeren van de ontwikkelagenda inkoop nieuwe Wmo, bijvoorbeeld door het sturen op resultaten. Daartoe worden onder andere ondersteuningsarrangementen ontwikkeld en verder uitgewerkt. Deze methodiek draagt bij aan de transformatie 3D: ontschotting van budgetten, verbinding tussen nulde-, eerste- en tweedelijn, substitutie van zwaardere naar lichtere vormen van ondersteuning en het bieden van maatwerk.

3.

Het uitvoeren van drie pilots voor het realiseren van laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijk, gericht op ontmoeting en dagbesteding/participatie, in samenwerking met Wmo-aanbieders, Malkander en de brede nuldelijn.

4.

Het ontwikkelen en uitvoeren van een algemene voorziening ‘Huishoudelijke hulp’ (zoals beschreven in het voorstel toekomst huishoudelijke ondersteuning), in aanvulling op de huidige maatwerkvoorziening. Huishoudelijke hulp wordt als thuisondersteuning breder ingevuld, bijvoorbeeld in combinatie met lichte vormen van begeleiding.

5.

Het uitvoeren van nieuw beleid voor eigen bijdrage Wmo (zoals beschreven in de notitie Eigen bijdrage Wmo-maatwerkvoorzieningen), waarbij de draaglast en de draagkracht van de inwoners die in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening zoveel mogelijk in balans is.

6.

Het uitvoeren - in samenspraak met de regiogemeenten- van het Wmo-ondersteuningsarrangement GGZ, zoals beschreven in de ontwikkelagenda. Dit is nodig voor de extramuralisering van de intramurale beschermd wonen voor de doelgroep GGZ met psychiatrische problematiek.

7.

Het uitbreiden van het aanbod maatschappelijke opvang met preventieve activiteiten, mede door het starten van lokale projecten in de regio, zoals de inzet van bemoeizorg.

8.

Het opschuiven van ‘zorgbeleid’ naar ‘woonbeleid’ in de maatschappelijke opvang. Mensen wonen zo normaal mogelijk. Dat is in de wijk en met scheiding wonen - ondersteuning, al dan niet met ambulante begeleiding.

9.

Het ontwikkelen en uitvoeren van ondersteuningsarrangementen binnen het onderwijs zodat
we ─ integraal ─ kunnen anticiperen op opgroei- en opvoedproblemen. Dit helpt ook om voortijdige schooluitval te voorkomen. De ketensamenwerking willen we hiervoor optimaal benutten.

10.

Het maken van een notitie 'kwetsbare jongeren' met voorstellen voor een sluitende keten van ondersteuning en hulp, zodat jongeren in kwetsbare situaties, bijvoorbeeld na de Jeugdzorg, niet buiten beeld raken of tussen wal en schip vallen.

11.

Het ontwikkelen en uitvoeren van uitgangspunten die zijn opgenomen in de ‘Visie op
Schulddienstverlening Ede-Wageningen 2016’ welke specifiek gericht is op preventie, vroegsignalering en ondersteuning en nazorg. Met extra aandacht voor de bestaande klanten, jongeren, ondernemers en inwoners met hoge zorgkosten.

12.

Het uitvoering geven van de aanbevelingen uit de nota ‘Effectiviteit van het Minimabeleid 2015’ en ‘Minima-effectrapportage gemeente Ede 2016” van twee externe onderzoeksbureaus. Waarbij de integrale samenwerking binnen het sociaal domein verder doorontwikkeld wordt.

Toelichting

1.   In de eerste helft 2017 is besloten om de sociaal teams vorm te geven middels een alliantie: gemeente en partners werken daarbij nauw samen om de kwaliteit van en continuïteit in de teams te borgen en de beoogde transformatie verder vorm te geven. In de tweede helft 2017 is besloten dat de scope van de sociaal teams ligt bij de intake en regietaken en de teams zich richten om de meervoudig complexe problematiek. In het alliantiemodel blijven de professionals in de teams in dienst bij de moederorganisaties. In 2018 vindt verdere concretisering van deze keuzes plaats.
2.   Monitoring van de ontwikkelde ondersteuningsarrangementen heeft plaatsgevonden, te weten (b)aanzet, ketenzorg dementie, praktische gezinsondersteuning (PGO) en de arrangementen GGZ. Het laatste arrangement is al onderdeel van de reguliere inkoop. De eerste twee arrangementen zijn nu nog een pilot, in de loop van 2018 worden deze binnen de reguliere inkoop meegenomen. De inkoop van PGO vindt plaats via subsidies.
De verwachting is dat er binnen de pilot Ede-West nieuwe samenwerkingsverbanden (tussen Wmo-aanbieders, maar ook Wmo-aanbieders en organisaties vanuit de nulde lijn) gaan ontstaan, waaruit mogelijk nieuwe arrangementen voorkomen.
3.   In de loop van 2017 is een vierde pilot (Lunteren) toegevoegd, vanuit de vraag (en energie) uit het dorp zelf. De projectleider is aangesteld binnen Malkander. De voorbereidende fase is afgerond, alle partners in de wijk zijn gesproken, plannen zijn gemaakt, kennismakingsrondes voor partners in de wijk van de pilots zijn geweest. In 2018 maken we de stap naar een daadwerkelijke omzetting naar brede laagdrempelige ontmoetingsplekken voor meerdere doelgroepen en met inzet van wijkbewoners.
4.   De algemene voorziening Thuisondersteuning is - naast de maatwerkvoorziening - per 01-01-2017 ingevoerd. In 2017 hebben ruim 100 cliënten gebruik gemaakt van de algemene voorziening. Op dit moment vindt er een tussenevaluatie plaats. Hierbij worden ervaringen van aanbieders en cliënten meegenomen. Deze tussenevaluatie komt in maart 2018 beschikbaar.
5.   Het nieuwe beleid is in 2017 ingevoerd. Het streven van het Kabinet is om vanaf 2019 te werken met een abonnementstarief voor eigen bijdragen. De eigen bijdrage is daarbij voor alle inwoners gelijk, ongeacht het inkomen. Dat zal voor gemeente Ede leiden tot een inkomstenderving (welke voor de helft gecompenseerd wordt door het Rijk), en mogelijk een aanzuigende werking) hebben voor Wmo-voorzieningen. Dit wordt de komende periode nog nader onderzocht.
6.   De Wmo-arrangementen-GGZ zijn sinds 1 april 2017 beschikbaar voor alle gemeenten in de Valleiregio. Deze arrangementen bevatten begeleiding, dagbesteding én 24-uurs bereikbaarheid. Hierdoor kunnen cliënten ook in de avonden, nachten en weekenden een beroep doen op hun zorgaanbieder. De arrangementen vullen hiermee het gat op tussen intramuraal Beschermd Wonen enerzijds en zelfstandig wonen met begeleiding tijdens kantooruren anderzijds.
7.   Bemoeizorg om dakloosheid te voorkomen is in de hele regio mogelijk (financiering vanuit de doeluitkering maatschappelijke opvang). Inmiddels zijn er hiervoor drie aanbieders gecontracteerd. Het product is in elke gemeente hetzelfde, maar heeft wel een eigen lokale invulling gekregen.
In het kader van de lokale inzet ten behoeve van de MO zijn er tot nu toe twee projecten ingezet: Ontmoeten en Verbinden in de gemeente Ede en de Nudenhof in de gemeente Wageningen. Met dit laatste project worden inwoners in de eigen gemeente geholpen met kortdurende intensieve begeleiding.
8.   De pilot ‘Next Level’ is gestart. Cliënten huren hier zelfstandig een kamer en krijgen ambulante begeleiding bij het wonen. De locatie bevindt zich midden in het centrum, dus midden in de maatschappij. Voor de klassieke Maatschappelijke Opvang (Sociaal Pension/Gebouw 17) wordt op dit moment geïnventariseerd hoe er verder kan worden opgeschoven van zorgbeleid naar woonbeleid. Eind maart zal deze inventarisatie afgerond zijn.  
Verder is gestart met een onderzoek waarin vraag naar en aanbod van geschikte woningen voor uitstroom Maatschappelijke Opvang en bescherm Wonen in beeld wordt gebracht. Dit wordt in 2018 gebruikt binnen de uitvoering van het woon(zorg)beleid.
9.    De structuur en het proces van ondersteuningsarrangementen is in 2017 vorm gegeven en inmiddels beschikbaar voor alle medewerkers die werkzaam zijn binnen zowel jeugd als onderwijs. In oktober 2017 werd hiervoor een nieuwe website gelanceerd. De implementatie en uitvoering in de dagelijkse praktijk blijkt echter complex en weerbarstig.  Dit vraagt om extra aandacht.
10.   In november 2017 zijn gegevens vanuit DUO geleverd over de groep Jongeren in een kwetsbare positie: aantallen en achtergrond op BSN niveau. Deze gegevens vormen de basis voor een verdere analyse en duiding van de problematiek. De analyse op deze groep is begin 2018 gestart en vormen de basis voor de notitie.

  • In 2017 vroegen ontwikkelingen in het onderwijsveld in Vallei, zoals nauw overleg tussen vmbo en mbo met betrekking tot overdracht en doorstroom van kwetsbare jongeren, om een pas op de plaats ten aanzien van het opstellen van de notitie. De gemeente maakt overigens onderdeel uit van die overleggen.
  • In het regionale VSV programma 2017-2020 is het project: 'Versterken positie Jongeren in een kwetsbare positie' opgenomen. In 2017 is een regionaal projectleider aangesteld en is een start gemaakt met de uitvoering van dat project. Het project is vooral gericht is op het verbinden van activiteiten die er zijn voor deze doelgroep en de ‘witte vlekken’ die er nog zijn. De bevindingen kunnen als input dienen voor de notitie.