Wat willen we bereiken?

Werk en participatie
Doel
Zoveel mogelijk inwoners werken of doen mee naar vermogen en zijn zelfredzaam.

Subdoelen

  • Meer bijstandsgerechtigden werken naar vermogen of zijn actief in de samenleving.
  • Meer SW-werknemers zijn duurzaam aan het werk bij reguliere werkgevers.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Werk en participatie

afgerond

ligt op schema

vraagt aandacht

1.

Het uitvoeren van plannen zoals beschreven het projectplan ‘’Integratie statushouders Ede’

2.

Het bouwen en implementeren van een op werk gerichte organisatie voor de dienstverlening aan alle doelgroepen van de Participatiewet. Het gaat om een nieuw lokaal participatiebedrijf voor voormalig WWB-ers, mensen met arbeidsbeperking en de SW medewerkers.

3.

Het uitvoeren van de pilot het SamenWerkBedrijf, een samenwerkingsovereenkomst tussen ACV, Permar en gemeente. Onderdeel van deze pilot is dat het onderhoud van de openbare ruimte uitgevoerd wordt met inzet van onder andere mensen met een garantiebaan.

Toelichting

1.   Het projectplan bevat de volgende elementen:

  • Huisvesting en maatschappelijke begeleiding statushouders

Het afgelopen jaar zijn we er, ondanks de spanning op de woningmarkt, in geslaagd om alle statushouders die gekoppeld zijn aan Ede, onderdak te verlenen. We zijn er overwegend in geslaagd binnen drie maanden een passend woningaanbod te genereren. In een aantal situaties geven AMV-ers aan het kameraanbod, bijvoorbeeld via kamergewijs verhuur, te ervaren als ‘te klein’. Het is dan niet altijd mogelijk een ander aanbod te doen.
De gemeente zou idealiter zorgen voor grotere spreiding van huisvesting van statushouders. In de praktijk blijkt het woningaanbod zich te beperken tot de wijken Veldhuizen en Ede-Zuid.
De statushouders worden gedurende acht maanden begeleid bij het indienen van verschillende soorten aanvragen. Deze begeleiding is ingekocht bij Stichting Vluchtelingenwerk.

  • Onderwijs en taal statushouders

Voor 2017 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor extra ondersteuning taalonderwijs. Vanaf januari 2018 wordt dit geld ingezet.
In 2017 is gebleken dat de registraties rond de Wet taaleis en de handhaving hierop, verbeterd kan worden. Dit wordt in 2018 opgepakt.

  • Werk & participatie statushouders

In de praktijk blijkt het nog niet eenvoudig om statushouders snel op te leiden en te laten participeren in een reguliere baan. Ervaringen in het land tonen aan dat er meer en duurzamere resultaten worden bereikt als de basis goed op orde is. Een taal goed kennen en beheersen blijkt een succesfactor te zijn bij het vinden van een reguliere baan.

  • Welzijn en gezondheid van statushouders

Het afgelopen jaar zijn er veel initiatieven ontwikkeld op buurt- en wijkniveau. In de praktijk blijkt dat de samenhang tussen die activiteiten, nog verder verbeterd kan worden.

Vorig jaar zijn al verschillende activiteiten opgestart om de positie van statushouders te versterken. We merken echter dat er in de processen verbeteringen mogelijk zijn. Om die te kunnen realiseren willen we een resultaatbestemming doen.
In 2018 wordt een opgave nieuwkomers benoemd. Hiermee willen we bewerkstelligen dat er meer samenhang en een integralere benadering van dit thema tot stand wordt gebracht.

2.   De oprichting en inrichting van Werkkracht Ede B.V. is afgerond. Werkkracht Ede is per 1 januari 2018 gestart met de uitvoering van haar activiteiten op basis van een daartoe afgesloten overeenkomst tussen de gemeente Ede en Werkkracht Ede B.V.
3.   De uitvoering van de pilot is gestart op 1 februari 2017 en heeft een doorlooptijd tot 1 januari 2019. Medio dit jaar zal een tussenevaluatie worden opgeleverd aan de Stuurgroep SamenWerkBedrijf. De verwachting is dat het College september 2018 zal worden geconsulteerd.