Wat willen we bereiken?

Inkomensvoorziening
Doel
Zoveel mogelijk inwoners zijn financieel in staat om deel te nemen aan de samenleving.

Subdoelen

  • Het bieden van inkomensondersteuning aan inwoners die (tijdelijk) niet in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Inkomensvoorziening

afgerond

ligt op schema

vraagt aandacht

1.

Uitvoering aan een experiment van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie omtrent het Project Behoorlijk & Effectieve invordering Ede. Hierbij is specifiek aandacht voor de communicatie met de burger en wordt er een werkwijze ontwikkeld die de integrale afstemming bevordert met overige gemeentelijke invorderaars (zoals gemeentelijke belastingen, terugvordering en verhaal van WPI)

Toelichting

1.   De schriftelijke klantbenadering is voor terugvordering en verhaal zodanig aangepast dat de klant hierdoor meer dan voorheen zelf contact met ons opneemt. Daarnaast is er nu bij meer debiteuren sprake van een betaalregeling of een aangepaste betaalregeling. Het gaat om een toename ten opzichte van 2016 van 10%. De nieuwe werkwijze is een resultaat van samenwerking met de gemeenten Zwolle en Alkmaar (Halte werk). De ambitie voor 2018 is de persoonlijke klantbenadering verder door te ontwikkelen. Doel is om in het gesprek meer te leren onderkennen wat de klantsituatie is om veel gerichter te kunnen gaan acteren en de wijze van invorderen of het helpen naar ondersteuning hierop op af te stemmen.