Eind 2017 heeft u de uitgangspunten die worden gehanteerd voor de opstelling van het MPG 2018 vastgesteld. Deze uitgangspunten betroffen de programmering van de verkopen van bouwgrond voor woningen en bedrijven en de te hanteren parameters voor rente, kosten en opbrengststijging. Voor de programmering voor Woningbouw is aangesloten bij de kwantitatieve analyses uit de Integrale Programmering Woningbouw (IPW). De programmering voor bedrijven is gebaseerd op de analyses vanuit Stec, aangevuld met de stand van de actuele reserveringen op de bedrijventerreinen. Daarnaast is eind 2017 door u de nota Grondprijzen 2018 vastgesteld. De grondprijzen en de uitgangspunten zijn gebaseerd op onafhankelijke externe adviezen.
Aan de hand van de voortgang van de ontwikkeling van de plannen, de autonome ontwikkelingen en de vastgestelde grondprijzen en uitgangspunten zijn de grondexploitaties geactualiseerd.