Financieel beeld

Bedrijfsreserve Grondzaken en Voorziening Negatieve Plannen
De gemeente moet over voldoende weerstandsniveau beschikken om het optreden van risico’s op te kunnen vangen. Onderdeel hiervan is de bestemmingsreserve Grondbedrijf. De bestemmingsreserve bevat na resultaatbestemming € 2,7 miljoen. Gezien geïdentificeerde risico’s en de resterende resultaatsverwachting in de positieve plannen is het de vraag of de Bedrijfsreserve Grondzaken de komende jaren van voldoende omvang is om de resultaten van het Grondbedrijf te dragen. In het geval de bodem van de reserve wordt bereikt, zal een beroep moeten worden gedaan op de algemene weerstandscapaciteit van de gemeente. De voorziening Negatieve Plannen zal de komende jaren naar verwachting afnemen, als gevolg van het afsluiten van negatieve plannen.

Boekwaarde
Het grondbedrijf beschikt over aanzienlijke hoeveelheid bouwgrond. Dit is zichtbaar in de boekwaarde van het grondbedrijf. Een hoge boekwaarde leidt tot een hoger risicoprofiel. Vertragingen hebben immers een grote impact door de rentecomponent die over de boekwaarde berekend wordt. Het streven is er daarom op gericht om de boekwaarde van de in ontwikkeling zijnde gronden terug te brengen. De boekwaarde is in 2017 afgenomen met € 34 miljoen en bedraagt per 1 januari 2018 € 168 miljoen.