Resultaat grondbedrijf

Het resultaat van het grondbedrijf bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk:

 • Resultaat op materiële vaste activa (voorheen verspreide gronden). Dit zijn de strategische gronden die niet in ontwikkeling zijn. Resultaten ontstaan als gevolg van beheer/pachten en verkopen.
 • De resultaten op af te sluiten projecten. Wanneer projecten afgerond zijn, wordt het resultaat genomen en indien nodig (verlies) verrekend met de Voorziening Negatieve Plannen.
 • In de huidige Jaarrekening zijn we als gemeente voor het eerst verplicht om tussentijds winst te nemen. Deze verplichting komt voort uit de notitie Grondexploitaties die in 2016 door de commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is opgesteld. In de vragenbeantwoording op deze notitie heeft de commissie in december 2017 het harde standpunt ingenomen dat tussentijdse winstneming bij positieve plannen verplicht is. Dit wordt vermoedelijk later dit jaar uitgewerkt in een stellige uitspraak.
 • De aanpassing van de Voorziening Negatieve Plannen als gevolg van bijstellingen van de plannen in het MPG. Indien uit de actualisatie van de plannen blijkt dat de resultaten van de verliesgevende plannen wijzigen, moet dit direct verrekend worden met het resultaat en aangepast worden in de Voorziening Negatieve Plannen.
 • Vaste afdrachten en verrekeningen. Het grondbedrijf doet vaste afdrachten aan de algemene dienst. Bovendien is er sprake van kosten die niet ten laste van individuele plannen gebracht worden maar direct ten laste van het resultaat.

bedragen x € 1.000

Specificatie resultaat Grondbedrijf 2017

Resultaat

Afsluiten Grondexploitatie Amsterdamseweg

 1.479 V

Afsluiten Grondexploitatie VP AZO terrein - Moskee

 11 V

Afsluiten Grondexploitatie Peppelensteeg - sport

1 N

Afsluiten Grondexploitatie Veldjesgraaf II - Ederveen

 1.360 V

Tussentijdse Winstneming grondexploitatie bedrijventerrein De Vallei bouwkavels

 309 V

Tussentijdse Winstneming grondexploitatie Wekerom bedrijventerrein Het Laar

 1.339 V

Tussentijdse Winstneming grondexploitatie Valley Center

 252 V

Tussentijdse Winstneming grondexploitatie Veenderweg - Ganzeweide

 103 V

Tussentijdse Winstneming grondexploitatie Harskamp - Smachtenburgerweg

 345 V

Tussentijdse Winstneming grondexploitatie Harskamp - Kraatsweg

 207 V

Tussentijdse Winstneming grondexploitatie Kernhem vlek B

 1.689 V

Afronding afgesloten plannen

123 N

Behaald resultaat binnen de projecten

 6.970 V

Onttrekking Voorziening Negatieve Plannen (actualisatie MPG 2018)

 349 V

Exploitatiekosten Materiële Vaste Activa (MVA

 144 V

Afboeking VP Noordplein (MVA)

399 N

Afboeking Lunteren Bieb (MVA)

125 N

Afboeking Kade 17 (MVA)

72 N

Afboeking Kernhem Noord (Grondexploitatie)

3.634 N

Actualisatie Materiële Vaste Activa

4.086 N

BTW Compensatie

250 N

Bijdrage Economisch Beleidsplan

100 N

Rente boekwaarde van grondexploitaties Afsluiting Horapark en Harskamp uitbreiding bedrijventerrein

95 N

Grondbedrijf Algemene kosten

88 N

Rechtstreeks ten laste van resultaat

533 N

Netto resultaat grondbedrijf 2017

 2.700 V

In 2017 wordt een positief bedrijfsresultaat geboekt van € 2,7 miljoen. Voorgesteld wordt dit resultaat toe te voegen aan de Bedrijfsreserve Grondbedrijf. De stand van de reserve komt dan per 31 december 2017 uit op € 2,7 miljoen.

Toekomstige resultaatverwachting
De actualisatie van de grondexploitaties levert voor de lopende planexploitaties een verwacht toekomstig resultaat op van € 55,4 miljoen (nadelig). Het betreft:

 • Negatieve plannen   € 76,4 miljoen nadeel (nominale waarde)
  In de Voorziening Negatieve Plannen is € 67,7 miljoen opgenomen (contante waarde).
 • Positieve plannen   € 14,2 miljoen voordeel
  Dit wordt in de plannen voorzien en komt de komende jaren terug in de resultaten van het grondbedrijf via tussentijdse winstnemingen en de afsluiting van de plannen.

De toekomstige resultaten zijn ten opzichte van de verwachtingen vorig jaar met € 11,0 miljoen afgenomen. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn:

 • Afsluiten plannen en tussentijdse winstneming

€ 7,1 miljoen

 • Kernhem noord naar Materiële Vaste Activa

€ 1,9 miljoen

 • Aanpassing uitgangspunten Kievitsmeent West

€ 1,1 miljoen

 • Asbestverontreiniging Reehorsterweg

€ 0,9 miljoen