Financiering

  

Bepalen financieringstekort/-overschotbedragen

bedragen x € 1.000.000

Financieringstekort/-overschot per 1 januari

Programma-rekening
2016

Programma-begroting
2017

Programma-rekening
2017

Te financieren (rest)boekwaarden investeringen

531

517

521

-/- Reserves en voorzieningen

247

234

252

-/- Aangetrokken geldleningen

270

237

237

-/- Door derden belegde gelden + waarborgsommen

1

1

1

-/- Voorfinanciering Veluwse Poort

31

29

36

Financieringstekort

10

16

-5

De te financieren boekwaarden van investeringen bestaat uit de vaste activa en de voorraden (exclusief de voorziening negatieve plannen). In 2017 is sprake van een financieringsoverschot van € 5 miljoen. Naast de reeds aangetrokken geldleningen financieren we vooral met behulp van het eigen vermogen. We zien dit bijvoorbeeld gebeuren bij het project Spoorzone. Tevens zijn er middelen ontvangen voor de financiering van Veluwse Poort. Deze blijken hoger dan geraamd.