Leningenoverzicht

De leningen UG die hieronder zijn gepresenteerd maken deel uit van het saldo van financiële vaste activa op de balans. In de tabel zijn alleen de leningen opgenomen waarover een mogelijk renterisico wordt gelopen.

bedragen x € 1.000.000

Leningen UG

Programma-rekening
2016

Programma-begroting
2017

Programma-rekening
2017

Woningcorporaties met garantie WSW

15

12

14

Woningcorporaties zonder garantie WSW

44

47

42

Overige toegestane instellingen volgens Treasurystatuut

12

12

11

Ambtenarenhypotheken met hypothecaire zekerheid

3

4

2

Totaal verstrekte geldleningen (stand per 31 december)

74

75

69

Waarvan:   - reguliere aflossingen

3

3

5

  - vervroegde aflossingen

2

0

0

  - bedrag waarover rente wordt herzien

0

0

0

Uit bovenstaande tabel blijkt een krimp van onze leningsportefeuille. Een afname van uitgezette leningen bij woningcorporaties is geheel in lijn van ons beleid en daarnaast hebben er in 2017 op de ambtenarenhypotheken meerdere versnelde aflossingen plaatsgevonden wat resulteert in een lager uistaand saldo en minder hypotheken in onze portefeuille.

In 2017 zijn alle verplichtingen aan de gemeente Ede voldaan en tevens wordt iedere uitgezette lening gemonitord op het risico van oninbaarheid.

De woningcorporaties Woonstede en Plicht Getrouw hebben op basis van een lopende overeenkomst de mogelijkheid om maximaal een bedrag van € 40 miljoen te lenen bij de gemeente Ede. De verwachting is dat de corporaties geen gebruik maken van de hierboven genoemde financiering, omdat zij elders nog steeds financiering kunnen aantrekken tegen gunstiger voorwaarden (WSW-garantie).

Hieronder vindt u de tabel met opgenomen leningen:

bedragen x € 1.000.000

Leningen OG

Programma- rekening
2016

Programma-begroting
2017

Programma-rekenig
2017

Stand per 1 januari

248

238

238

Nieuwe leningen

0

0

0

Reguliere aflossingen

-11

-12

-11

Vervroegde (extra) aflossingen

0

0

0

Stand per 31 december

237

226

227

Bedrag waarover rente wordt herzien

0

0

0