Risicobeheersing

Kasgeldlimiet, schatkistbankieren en renterisiconorm
Voor korte financiering (tot één jaar) geldt als norm de kasgeldlimiet. Dit is een maximum van 8,5% van de jaarbegroting. Voor 2017 komt dit neer op een bedrag van maximaal € 27,4 miljoen (€ 322 miljoen x 8,5% = € 27,4 miljoen) dat kort geleend kan worden. Gemeente Ede is het gehele jaar onder het maximum gebleven.

Met betrekking tot het verplicht schatkistbankieren kende de gemeente Ede in 2017 een drempelbedrag ad
€ 2.415.000. Alle liquide middelen boven dit cumulatieve saldo zijn afgestort in ‘s Rijks schatkist.
De renterisiconorm voor 2017 bedroeg 20% van het begrotingstotaal, per saldo € 64 miljoen. Het gelopen risico, wat blijkt uit de tabel lening OG, betrof een bedrag van € 11 miljoen en hiermee vallen we ruim binnen de wettelijke gestelde norm. In 2017 was weinig beweging in onze leningportefeuille. Vanaf 2019 komt hier verandering in door het aflossen op een grote lening. Tegelijkertijd zal sprake zijn van herfinanciering wegens verwachte omvangrijke kasstromen voor Veluwse Poort.