Ontwikkeling ratio weerstandsvermogen

De ratio weerstandsvermogen laat zien in hoeverre de gemeente in staat is haar risico’s af te dekken.

Ratio weerstandsvermogen in 2017

bedragen x € 1.000

Ratio Weerstandsvermogen 2017

 Integraal

Ratio

Algemene dienst

Ratio

Grondexploitaties

Ratio

Beschikbare weerstandscapaciteit

56.265

= 2

53.565

= 2,9

2.700

= 0,2

Benodigde weerstandscapaciteit

27.637

18.733

12.397

Score waardering

Uitstekend

Uitstekend

Ruim onvoldoende

Voor de ratio weerstandsvermogen van de grondexploitaties wordt enkel gekeken naar de negatieve plannen binnen de grondexploitatie, plannen waarop geen winst wordt behaald. Voor positieve plannen is dekking voor risico’s binnen de plannen zelf aanwezig. Voor meer informatie over de risico’s rondom de grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

Ontwikkeling ratio's

Ontwikkeling ratio's

Programmarekening
2016

Programmabegroting
2018-2021

Programmarekening
2017

Integraal

2,9

2

2

Algemene dienst

4,9

4

2,9

Grondexploitaties

0

0

0,2

De integrale ratio Programmarekening 2017 (2) is gelijk gebleven ten opzichte van de integrale ratio bij de Programmabegroting 2018-2021 (2). Wel is er een verschuiving in zwaarte tussen het risicoprofiel van de algemene dienst en het risicoprofiel van de grondexploitaties. Het totale risicoprofiel van de grondexploitaties is met € 15 miljoen gedaald, dit heeft twee redenen: Allereerst is de boekwaarde van de plannen afgelopen jaar fors afgenomen als gevolg van de goede verkopen. Dit heeft ook de risicoprofielen positief beïnvloed. Daarnaast is op het plan Kernhem Noord, dat grote risico’s bevatte, het verlies genomen en de boekwaarde afgewaardeerd tot huidige waarde. Dit heeft ertoe geleid dat de risico’s op dit plan zijn komen te vervallen.
Aan de andere kant is het profiel van de algemene dienst zwaarder geworden, de grootste veroorzakers hiervan zijn het risico rond de precario heffing dat door recente ontwikkelingen terug in het profiel is gekomen en de schommeling van het risico rondom de zorguitgaven voor Jeugd en Wmo.