Het risico rond de rijkskorting op nieuwe taken blijft in beweging, in de laatste periode is dit risico gestegen. Zie verder de toelichting in de paragraaf grote projecten, onderdeel herstructurering sociaal domein.
In de grondexploitatie Maurits Zuid WFC zijn enkele grote wijzigingen doorgevoerd, zo is de erfpachtconstructie geschrapt, de looptijd van de exploitatie verkort en het programma aangepast naar een menging van wonen en werken. Dit betekent ook dat het risicoprofiel fors is gewijzigd, per saldo zijn de risico’s ongeveer gelijk gebleven, maar de inhoud is geheel gewijzigd.
Het risico rond de precario heffing is, zoals eerder aangegeven, teruggekeerd in de top 10. Dit heeft te maken met recente ontwikkelingen in een rechtszaak rond dit onderwerp.

Top 10 risico's

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Gevolgen

Kans

Financieel
gevolg

Invloed

1

Door rijkskorting en volumeontwikkelingen zijn de zorguitgaven voor Jeugd en Wmo ondanks transformatie hoger dan het zorgbudget.

Overschrijding van het budget.

40%

max.  13.500 (s)

11%

2

Nieuwe uitgangspunten grondexploitatie WFC blijken markttechnisch niet haalbaar.

Geraamde grondopbrengsten worden niet gerealiseerd.

75%

max. 4.640

7%

3

De kostenontwikkeling van de bouwkosten van de Parklaan stijgt harder dan voorzien.

Een overschrijding van het beschikbaar gestelde krediet.

75%

max. 2.175

3%

4

Problemen bij de verstrekking van een natuurvergunning op basis van te hoge stikstofdepositie (algemeen risico grondportefeuille).

Mogelijk niet of maar gedeeltelijk ontwikkelen van plannen.

50%

max. 3.200

3%

5

Verdichting van het programma in de grondexploitatie Maurits Zuid - WFC is niet haalbaar.

Lagere grondopbrengsten.

50%

max. 2.850

3%

6

De kostenontwikkeling van de bouwkosten van de spoorzone (OV-knoop) stijgt harder dan voorzien.

Een overschrijding van het beschikbaar gestelde krediet.

50%

max. 2.625

3%

7

De opbrengststijging voor woningbouwgrond in niet-winstgevende plannen blijft achter op de geplande stijging.

De opbrengststijging is lager dan geraamd.

25%

max. 4.829

2%

8

De opbrengststijging voor woningbouwgrond in winstgevende plannen blijft achter op de geplande stijging.

De opbrengststijging is lager dan geraamd.

25%

max. 4.254

2%

9

Het niet kunnen opleggen van aanslagen precariobelasting gedurende de periode 2018 tot en met 2021.

Het mislopen van substantiële belastingopbrengsten.

25%

max. 4.200

2%

10

De rijksuitkering voor de Participatiewet (inkomen) is ontoereikend.

Een verslechtering van het financieel resultaat.

40%

max. 2.500 (s)

2%

(s) = structureel, - = negatief risico (kans)

Voor een toelichting op de systematiek van kansinschatting van de risico's zie bijlage 6.