De eenmalig vrij in te zetten middelen, die gebruikt kunnen worden om eventueel optredende risico’s af te dekken, noemen we de beschikbare weerstandscapaciteit. Bij het bepalen van de weerstandscapaciteit wordt de stand van de reserves na resultaatbestemming gebruikt.
De omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit is weergegeven in de volgende tabel:

Berekening beschikbare weerstandscapaciteit (totaal)

bedragen x € 1.000

 Omschrijving

Programmabegroting
2018-2021

Programmarekening
2017

Onvoorzien

100

100

Algemene reserve

25.063

24.476

Overige algemene reserves

16.277

16.277

Bedrijfsmiddelen en P-reserves

12.401

12.712

Stille reserves

p.m.

p.m.

Bedrijfsreserve grondzaken *

-907

2.700

Totale weerstandscapaciteit

54.152

56.265

*   Weerstandscapaciteit Grondexploitaties. De weerstandscapaciteit algemene dienst is de totale weerstandscapaciteit minus de weerstandscapaciteit Grondexploitaties.