Onderstaande kengetallen maken inzichtelijk over hoeveel (financiële) ruimte de gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaarheid en wendbaarheid. In bijlage 6 zijn de definities van de kengetallen opgenomen.

Kengetallen Programmarekening 2017

Omschrijving

Verloop van de kengetallen

PR 2016

PB 2017

PR 2017

Netto schuldquote

84%

98%

 63%

Gecorrigeerde netto schuldquote

57%

71%

42%

Solvabiliteitsratio

27%

25%

27%

Structurele exploitatieruimte

-1%

1%

-1%

Grondexploitatie

64%

56%

49%

Belastingcapaciteit*

96%

93%

93%

*   Het cijfer in de kolom PB 2017 van het kengetal Belastingcapaciteit wijkt af van de Programmabegroting 2017-2020. Dit heeft als reden dat bij de eerdere benadering geen rekening is gehouden met de lastenverlichting op de OZB.

Het kengetal structurele exploitatieruimte is negatief, dit komt door de onttrekking aan de reserve die is gedaan ter dekking van de claims uit de Perspectiefnota 2018-2021. De netto schuldquote is bij deze rekening significant lager dan bij de twee vorige momentopnames. In zowel de rekening 2016 als in de begroting 2017 was sprake van een (begroot) financieringstekort. In de rekening 2017 is sprake van een financieringsoverschot.
Het financieringstekort (de gemeente heeft onvoldoende liquide middelen en leent deze bij) heeft zich niet voorgedaan door het achterblijven van een aantal grote investeringen. Hierdoor is de druk op de liquide middelen lager dan verwacht en zijn er geen leningen aangegaan om deze middelen aan te vullen. Daarnaast waren er beduidend meer opbrengsten dan kosten van het grondbedrijf.

De kengetallen in combinatie met de weerstandsratio van 2 en de hoogte van de algemene reserve geven aan dat de financiële positie van de gemeente Ede solide is.