De opgave

In de eerste jaren na de decentralisatie lag het zwaartepunt op de transitie van de nieuwe taken, het verbinden en transformeren van de nieuwe taken en het optimaliseren van de bedrijfsvoering. De kerngedachte co-creatie en samenredzaamheid staat nog steeds centraal en leidt nog steeds tot verder doorontwikkeling van de transformatie opgave. Het fonds impuls sociaal domein, onderdeel van het besluit ‘Versterken Kracht van Ede’, geeft invulling aan de doorontwikkeling van de transformatie door inzet op:

  • Wijkgericht door ontwikkelen van laagdrempelige ontmoetingsplekken ter versterking van het sociale netwerk van de inwoner.
  • Ondersteuning van de burger (maar ook mantelzorger) middels digitale toepassingen ter vergroting van de autonomie.
  • Doorontwikkeling van respijtzorg zoals beschreven in de nota Mantelzorgbeleid.
  • Het opzetten van een sluitende aanpak (van signalering tot crisisopname) voor personen met verward gedrag door extra in te zetten op deskundigheid op het gebied van psychiatrie zowel in de (vroeg)signalering als bij escalaties.
  • Pilot wijkgerichte aanpak met als doel een speelveld ontwikkelen waarin de cliënt centraal staat en in staat is om binnen zijn eigen mogelijkheden regie te voeren over zijn eigen ondersteuningstraject.
  • Vrij budget om out-of-the-box oplossingen snel en zonder al te veel bureaucratie in te zetten als tussen oplossing om kwetsbare jongeren weer aansluiting te geven op het reguliere aanbod.
  • Innovatiefonds om samen met werkgevers en onderwijs te komen tot passende maatwerkoplossingen voor de gehele participatiedoelgroep.

Het beschikbaar gestelde bedrag van € 1,5 miljoen gedurende de periode 2017-2019 is op basis van nader uitgewerkte plannen. De begrote inzet bedraagt per jaar achtereenvolgens: € 531.000, € 637.000 en € 332.000.
De gerealiseerde inzet in 2017 bedraagt € 340.000. De niet benutte middelen blijven beschikbaar voor het fonds impuls sociaal domein tot eind 2019.  

Ontwikkeling rijksmiddelen
Voor de nieuwe taken die vanaf 2015 naar de gemeente zijn overgedragen, ontvangt de gemeente een integratie-uitkering sociaal domein. Het actuele meerjarig beeld van de integratie uitkering sociaal domein is hieronder weergegeven:

Bovenstaande middelen zijn toegevoegd aan de betreffende producten waarbinnen de nieuwe taken worden uitgevoerd. Op onderdelen vermengt deze met de bestaande taken.
Als financieel kader worden de verschillende onderdelen als uitgangspunt genomen voor de Edese begroting. Wmo-beschermd wonen heeft hierin een bijzondere status omdat dit middelen zijn die de gemeente Ede als centrumgemeente ontvangt.

De Wmo-extramurale zorg, waarbinnen het product Wmo-begeleiding valt en Jeugd, waarbinnen de maatwerkvoorzieningen jeugd worden bekostigd, zijn op dit moment het meest knellend.
We zien dat, na de korting die in 2015 bij de start is doorgevoerd door het Rijk, er in de jaren 2015-2018 omvangrijke aanvullende kortingen zijn (uitname Wlz en verdeeleffecten objectief model). Gelijktijdig zien we dat de kosten op deze producten stijgen. Het totale budget van de integratie-uitkering voor Wmo-extramurale zorg in 2018 ligt € 2,2 miljoen lager dan in 2015. Voor jeugd ligt deze € 1,6 miljoen lager.
De budgetontwikkeling voor jeugd geeft een vertekend beeld doordat de budgetten voor instellingsvoogdij (onderdeel van het jeugdbudget) in 2018 circa € 2,3 miljoen hoger zijn dan in 2017. Deze bijstelling heeft plaatsgevonden na een actieve lobby en is gebaseerd op een sterke toename van de kosten voor instellingsvoogdij binnen de gemeente Ede.