bedragen x € 1.000

2017

Begroot

Werkelijk

Verschil

Toelichting

Kosten

8.895

3.521

5.374 V

In 2017 is het positieve resultaat westelijke Spoorzone overgeheveld naar de dekking voor de realisatie van de OV-knoop. Hierdoor wordt aan de kostenkant een aanzienlijk positief resultaat getoond.

Door de lagere bestedingen, is er in 2017 ook minder dekking noodzakelijk geweest vanuit de subsidievoorschotten. Daarnaast is de bijdrage vanuit NS doorgeschoven naar 2018, het moment dat het uitvoeringsbesluit OV-knoop/PHS wordt genomen.

Opbrengsten

15.078

7.204

7.874 N

De negatievere kasstroom dan voorzien in 2017 heeft geen effect op het verwachte projectresultaat Spoorzone. Bij bepaling van het benodigde krediet Spoorzone OV-knoop is rekening gehouden met de werkelijke kosten en opbrengsten tot en met 2017. De verwachting is een sluitende businesscase Spoorzone bij afronding van dit project.