bedragen x € 1.000

2017

Begroot

Werkelijk

Verschil

Toelichting

Kosten

5.521

5.015

506 V

Besteding bouwkosten blijft achter doordat de aanleg van de ontsluiting van de Mauritskazerne nu in 2018 start.

De volgende bijdrage vanuit de Grondbank is inmiddels gekoppeld aan de start realisatie van de zuidelijke ontsluiting van het Enkaterrein in 2020 en daarom dit jaar niet gerealiseerd. Dit is overeengekomen in de gewijzigde samenwerkingsovereenkomst.

Opbrengsten

4.710

1.284

3.426 N

De negatievere kasstroom dan voorzien in 2017 heeft geen effect op het verwachte projectresultaat Parklaan. De kosten en opbrengsten worden in een later stadium alsnog gerealiseerd. De invloed op de rentevergoeding is dusdanig marginaal, dat er nog steeds vanuit wordt gegaan dat de businesscase Parklaan sluitend zal zijn bij afronding van dit project. Daarnaast is in het gemeentelijk weerstandsvermogen een post opgenomen ter dekking van onvoorziene toekomstige kostenstijgingen, zie ook eerste punt opsomming risico’s Parklaan.