bedragen x € 1.000

2017

Begroot

Werkelijk

Verschil

Toelichting

Kosten

9.203

6.649

2.554 V

De bestedingen in het kader van bouwrijp maken, woonrijp maken en tijdelijk beheer blijven achter bij de verwachting. Bij het bouwrijp maken zijn de kosten lager uitgevallen, bestedingen woonrijp maken en tijdelijk beheer zijn doorgeschoven naar 2018.

Verkoop van de kavels op EBK en de luxe vrije kavels op SSK gaat minder voortvarend dan verwacht. Daarnaast vindt levering van grond voor projectmatige bouw op SSK deels in 2018 plaats. De overeenkomst hiervoor is al wel overeengekomen.

Opbrengsten

32.002

23.514

8.488 N

Met de negatievere kasstroom dan voorzien in 2017 is rekening gehouden bij het recent actualiseren van het verwachte projectresultaat Kazerneterreinen. Het verwachte resultaat van de grondexploitatie Kazerneterreinen maakt onderdeel uit van de Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2018.