reële bedragen x € 1 miljoen

Investering

Dekking

Reeds gerealiseerd (boekwaarde)

12,9

Provincie Gelderland (GSO-4 en MIAM)

6,5

Nog te maken kosten

52,1

Provincie Gelderland (NSL, luchtkwaliteit)

0,6

Bijdrage algemene dienst gemeente Ede

3,7

Bijdragen derden ten behoeve van realisatie Poortwachter

2,2

Bijdragen bovenwijks

52,6

Rentevergoeding

3,0

Dotatie naar Spoorzone

-3,6

Totaal

65,0

65,0

Resultaat (reëel)

0,0