Het bestemmingsplan voor de Parklaan (vastgesteld op 28 januari 2016) is nog niet onherroepelijk.

Er zijn bezwaren gemaakt tegen het bestemmingsplan. De beroepsprocedure bij de Raad van State is aangehouden totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan in een aantal pilotzaken over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De verwachting was dat er in 2017 uitsluitsel zou komen voor de Parklaan. Medio 2017 werd duidelijk dat de beroepsprocedure langer wordt aangehouden, tot na de uitspraak in de pilotzaken en na beantwoording van prejudiciële vragen door het Europees Hof van Justitie over de PAS. Beantwoording door het Europees Hof wordt nu medio 2018 verwacht, daarna moet nog uitspraak van de Raad van State volgen in de pilotzaken. De termijn en de uitkomst van de beroepsprocedure voor het bestemmingsplan Parklaan is daarmee onzeker.

Vooruitlopend op een onherroepelijk bestemmingsplan heeft de gemeenteraad in december 2016 wel het krediet voor de aanleg van de Parklaan beschikbaar gesteld. In 2017 is invulling gegeven aan de uitvoeringsorganisatie van de Parklaan en het aanbestedingsgereed maken van het eerste deel van de Parklaan. Bekeken is welke alternatieve besluiten aanleg van (delen van) de Parklaan mogelijk kunnen maken. Bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning zal in 2018 worden gestart met de aanleg van de ontsluiting van de Mauritskazerne (kruispunt 4B-5).

Verder zijn in 2017 met Rijkswaterstaat en de Provincie nadere afspraken gemaakt over de aanleg van het kruispunt Poortwachter. Deze afspraken worden in 2018 ter besluitvorming voorgelegd aan het College. Tot slot zijn aanpassingen gedaan aan de kruisingen Klinkenbergerweg/Akulaan en Bennekomseweg/Enkalaan om de verkeersveiligheid te verbeteren.